ประวัติสมาคม


สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) ได้รวมตัวกันเมื่อกลางปี 2551 จากความพยายามของคุณมานพ โตการค้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท เท็นทีวี จำกัด ที่เชื่อว่า “หากผู้ผลิตรายการได้รวมตัวกันแล้ว จะมีผลให้การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากยิ่งขึ้น” 

 

ภายใต้ข้อตกลงสำคัญ 2 ประการ คือ

1. ต้องมีความชัดเจนระหว่างสมาชิกระบบไม่มีการเรียกเก็บเงินปลายทาง (Free TV) และระบบลิขสิทธิ์หรือเรียกเก็บเงินปลายทาง (Pay TV)

2. ต้องไม่นำเอาการรวมตัวของผู้ประกอบการไปหาประโยชน์ทางการเมืองส่วนตน

 

ในระยะแรก ที่ประชุมเลือกคุณชัยยุทธ ทวีปวรเดช ประธาน บริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด เป็นประธานชมรมฯ คนแรก

 

ช่วงรอยต่อในการจัดตั้งสมาคมฯ ได้เชิญคุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) เป็นประธานชมรมฯ คนต่อมาและเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ได้มีการจดทะเบียนเป็นสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม(ประเทศไทย) เป็นผลสำเร็จ

 

โดยสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม(ประเทศไทย) ได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ คุณสมบัติของสมาชิกสามัญไว้ว่าต้องเป็นช่องรายการที่ออกอากาศไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และต้องไม่มีสมาชิกคัดค้าน จึงจะเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้ 1 ช่อง ต่อ 1 สมาชิกสามัญ

 

ในวันที่ 23 กันยายน 2552 สมาคมฯ ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง นายกสมาคม ทั้งนี้ ในที่ประชุม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ดร. นิพนธ์ นาคสมภพ
ผู้แทนโทรทัศน์กลุ่มเอเอสทีวี เป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 2 และได้แสดงวิสัยทัศน์ ไว้ดังนี้

"แหล่งรวมโทรทัศน์ดาวเทียมที่เผยแพร่รายการได้อย่างเสรีตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ชมได้ประโยชน์สูงสุด"

 

 

copyright @ 2011